Forældrebestyrelsen
 

Forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges af og blandt forældrene, samt vælges 2 suppleanter. 2 medlemmer vælges af og blandt institutionens fastansatte medarbejdere. Suppleanterne inviteres også med til bestyrelsesmøderne.

Medarbejderrepræsentanterne har stemmeret på lige fod med forældrerepræsentanterne. Institutionslederen deltager i forældrebestyrelsens møder som konsulent, rådgiver og sekretær.

Forældrerepræsentanternes valgperiode er 2 år, dog sådan, at de afgår på skift. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer.

Forældrebestyrelsens arbejdsopgaver:

  • at fastsætte mål og principper for institutionens virksomhed, herunder det pædagogiske arbejde og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere m.m
  • at fastsætte principper for anvendelse af institutionens budget - inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte bevillingsramme.
  • at fastsætte principper for ansættelsesprocedurer i forbindelse med ansættelse af personale ved institutionen.
  • at afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse af personale ved institutionen - bortset fra vikarer og øvrigt korttidsansat personale.
  • at fastansætte institutionens daglige åbningstid inden for den af kommunalbestyrelsen fastlagte ramme for ugentlig åbningstid.
  • at påtegne ansøgninger og informationer til kommunalbestyrelse og dennes udvalg.
  • at informere forældrekredsen om arbejdet i institutionen.
  • brug og anvendelse af institutionens lokaler udenfor åbningstiden.
  • at behandle klager over generelle forhold i institutionen.
  • at udtale sig om ethvert spørgsmål, der forelægges bestyrelsen af forvaltningen, kommunalbestyrelsen eller et af dens udvalg.

Forældrebestyrelsen holder møder mindst 1 gang i kvartalet og møderne er lukkede. Samtlige bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt. Dagsorden og referat fra møderne vil være tilgængelig for samtlige forældre. Dagsordenen og referatet hænges op på opslagstavlen ved indgangen.

Forældrebestyrelsen 2018

Ida Christensen FORMAND: Skovtoften 48, 8550 Ryomgård

Christian Bjerregaard Mikkelsen NÆSTFORMAND: Poppelvej 30, 8550 Ryomgård

Jacob Helbo Kristensen: Axel Munchsvej 2, 8550 Ryomgård

Line Madsen: Margrethelundvej 2, 8550 Ryomgård

Maria Hedegaard Liedecke: Storegade 107, 8550 Ryomgård

Suppleanter

Maiken F. Noer: Axel Munchsvej 65b, 8550 Ryomgård

Jane Rasmussen: Skovbrynet 15, 8550 Ryomgård

Personalerepræsentanter

Pia Gribsholt

Katrine Jul Pedersen

 
Poppelvej 9, 8550 Ryomgård, Tlf.: 87536026